Poradnik / Nadzorowany i nienadzorowany trening Nordic Walking w leczeniu przewlekłych bólów okolicy lędźwiowej pleców


Aktywne podejście obejmujące zarówno specyficzne, jak i niespecyficzne ćwiczenia jest prawdopodobnie najszerzej zalecanym leczeniem dla pacjentów z przewlekłym bólem okolicy lędźwiowo-krzyżowej, ale nie wiadomo dokładnie, jakie rodzaje ćwiczeń przynoszą największe korzyści. W sumie 151 pacjentów z bólem pleców i/lub nóg z ambulatoryjnej kliniki leczenia bólu pleców w szpitalu, zostało wybranych aby wziąć udział w 8 tygodniowej obserwacji.
Lekarze nie zauważyli istotnych różnic pomiędzy nadzorowanym lub nie nadzorowanym treningiem Nordic Walking a radą, aby pozostać aktywnym w grupie pacjentów z przewlekłym bólem pleców. Niemniej jednak, największa średnia poprawa preferowała raczej nadzorowaną grupę Nordic Walking.
Jeśli chodzi o wyniki drugorzędne, pacjenci w grupie nadzorowanej zwykle stosowali mniej leków przeciwbólowych i szukali mniej równoczesnej opieki nad bólem pleców, podczas ośmiotygodniowej obserwacji.

Active approaches including both specific and unspecific exercise are probably the most widely recommended treatment for patients with chronic low back pain but it is not known exactly which types of exercise provide the most benefit. A total of 151 patients with low back and/or leg pain were recruited from a hospital based outpatient back pain clinic to take part in 8 weeks observation.
Doctors did not noticed significant differences between supervised or unsupervised Nordic walking and advice to remain active in a group of chronic low back pain patients. Nevertheless, the greatest average improvement tended to favor the supervised Nordic walking group.
Regarding the secondary outcome measures, patients in the supervised group tended to use less pain medication, to seek less concurrent care for their back pain, at the eight-week follow-up.