Poradnik / Wpływ Nordic Walking na skład ciała, siłę mięśniową i profil lipidowy u kobiet w podeszłym wieku


Celem pracy było zbadanie wpływu nordic walking na skład ciała, siłę mięśni i profil lipidowy u starszych kobiet.
Sześćdziesiąt siedem kobiet przydzielono do grupy uprawiającej nordic walking, grupy uprawiającej normalny i grupy kontrolnej. Nordic walking i normalny marsz były wykonywane trzy razy w tygodniu przez 12 tygodni. Masa ciała, wskaźnik masy ciała, całkowita woda w organizmie, masa mięśni szkieletowych, procent tkanki tłuszczowej, siła uchwytu, siad do stania, skręt ramion, cholesterol całkowity, triglicerydy, cholesterol lipoproteinowy o wysokiej gęstości i cholesterol lipoproteinowy o niskiej gęstości były mierzone przed i po programie. Do analizy danych wykorzystano test Chi-kwadrat, jednokierunkową analizę wariancji, sparowany test t oraz dwuczynnikową analizę metodą powtarzanych pomiarów przy użyciu programu SAS. Stwierdzono istotną różnicę w pomiarach masy ciała, siły uścisku, siadu do stania, zakrętu ramion i cholesterolu całkowitego pomiędzy grupami. Ponadto, skręt ramion był istotnie większy w grupie uprawiającej nordic walking w porównaniu z grupą uprawiającą normalny marsz i grupą kontrolną.
Wyniki wskazują, że nordic walking był bardziej efektywny niż normalny marsz w poprawę siły kończyn górnych.


The purpose of this study was to investigate the effects of Nordic walking on body composition, muscle strength, and lipid profile in elderly women.
Sixty-seven women were assigned to the Nordic walking group, the normal walking group, and the control group. Nordic walking and normal walking were performed
three times a week for 12 weeks. Body weight, body mass index, total body water, skeletal muscle mass, percent body fat, grip strength, sit to stand, arm curl, total cholesterol, triglyceride, high-density lipoprotein cholesterol, and low-density lipoprotein cholesterol were measured before and after the program. A Chi-square test, one way analysis of variance, paired t test and repeated-measure two-factor analysis were used with the SAS program for data analysis. There was a significant difference in the weight, grip strength, sit to stand, arm curl, and total cholesterol measurements between the groups. In addition, arm curl was significantly increased in the Nordic walking group compared to the normal walking group and the control group.
The results indicate that Nordic walking was more effective than normal walking in improving upper extremity strength.