Poradnik / Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u kobiet w wieku podeszłym


Pomimo wielu, dobrze udokumentowanych prozdrowotnych efektów regularnego treningu fizycznego, jego wpływ na zasoby żelaza w organizmie osób starszych pozostaje nieznany. Jednocześnie, akumulacja żelaza w organizmie wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia różnych chorób.
Postawiliśmy hipotezę, że trening Nordic Walking spowoduje prozdrowotne zmiany w grupie osób starszych poprzez zmniejszenie zasobów żelaza w organizmie poprzez zmiany w białkach regulujących metabolizm żelaza.
W badaniu wzięło udział 37 kobiet w wieku 67,7±5,3 lat. Poddano je 32 tygodniowemu treningowi, 1-godzinnym sesjom trzy razy w tygodniu, pomiędzy październikiem 2012 a majem 2013 roku. Poziom sprawności fizycznej, morfologia krwi, CRP, witamina D, ferrytyna, hepcydyna i rozpuszczalna Hjv były oceniane przed i po treningu.
Program treningowy spowodował znaczący spadek stężenia ferrytyny, która jest dobrym markerem zasobów żelaza w organizmie. Równocześnie poprawiła się wydolność fizyczna, sercowo-oddechowa. Ponadto stężenie hepcydyny we krwi było dodatnio skorelowane ze stężeniem ferrytyny po treningu. Stężenie CRP we krwi obniżyło się, ale zmiana ta była nieistotna. Zastosowany trening spowodował wzrost stężenia Hjv we krwi, co było odwrotnie skorelowane ze stężeniem witaminy D.
Ogólnie rzecz biorąc, trening Nordic Walking zastosowany u osób starszych istotnie zmniejszył stężenie ferrytyny we krwi, co tłumaczy obserwowane zmniejszenie zasobów żelaza w organizmie.

Despite several, well-documented pro-healthy effects of regular physical training, its influence on body iron stores in elderly people remains unknown. At the same time, body iron accumulation is associated with high risk of different morbidities.
We hypothesized that Nordic Walking training would result in pro-healthy changes in an elderly group of subjects by reducing body iron stores via shifts in iron metabolism-regulating proteins.
Thirty-seven women aged 67.7±5.3 years participated in this study. They underwent 32 weeks of training, 1-hour sessions three times a week, between October 2012 and May 2013. Fitness level, blood morphology, CRP, vitamin D, ferritin, hepcidin, and soluble Hjv were assessed before and after the training.
The training program caused a significant decrease in ferritin, which serves as a good marker of body iron stores. Simultaneously, the physical cardiorespiratory fitness had improved. Furthermore, blood hepcidin was positively correlated with the ferritin concentration after the training. The concentration of blood CRP dropped, but the change was nonsignificant. The applied training resulted in a blood Hjv increase, which was inversely correlated with the vitamin D concentration.
Overall the Nordic Walking training applied in elderly people significantly reduced blood ferritin concentration, which explains the observed decrease in body iron stores.